Při nákupu nad 700 Kč doprava po ČR zdarma

Vyhrajte luxusní diamant – pravidla

 

ProTrenink vyhrajte diamant

SHRNUTÍ PRAVIDEL - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soutěžit můžete s každou objednávkou v minimální hodnotě 1 500 Kč.
Registrace zaškrtnutím pole „Chci soutěžit o diamant“ v košíku objednávky.
Soutěží se celkem o 2 diamanty:

Objednávka za 1 500 – 3 499 Kč = soutěž o diamant v hodnotě 5 500 Kč
Objednávka od 3 500 Kč a více = soutěž o diamant v hodnotě 8 500 Kč

Platí pro fyzické osoby a objednávky odeslané od 1. – 29. 2. 2020.
Losování proběhne v týdnu od 23. 3. 2020.


 

DETAILNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O DIAMANT

1.     Pořadatel

Společnost BaGo Sport s.r.o., IČ: 242 81 859, se sídlem Muchova 223/9, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 192608  (dále jen pořadatel“), pořádá soutěž s názvem „VYHRAJTE LUXUSNÍ DIAMANT“.

2.    Doba trvání soutěže a podmínky účasti

A.    Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím internetového obchodu www.protrenink.cz v době od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Tato úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu jejího trvání na webových stránkách pořadatele www.protrenink.cz

B.    Tato soutěž je určena všem zletilým, fyzickým osobám, kteří nakoupí v době od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 na eshopu www.protrenink.cz v minimální hodnotě 1.500,-Kč vč. DPH. Ke splnění této podmínky dojde pouze v případě, že soutěžící po zapojení do soutěže objednávku zboží řádně převezme.

C.    Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit soutěžícího, který uskutečnil objednávku, zařadil se do soutěže, nicméně zásilku s objednaným zbožím nepřevzal. Dále bude ze soutěže vyřazen soutěžící, který objednávku nepřevezme do 7. 3. 2020 do 23:59:59 hodin SEČ.

D.    Dále bude ze soutěže vyřazen soutěžící, který využije zákonné lhůty na vrácení zboží a vrátí celý obsah objednávky, kterou byl do soutěže zařazen. Ze soutěže bude vyřazen rovněž soutěžící, který vrátí část objednávky a klesne tak pod minimální limit 1500 Kč vč. DPH umožňující registraci do soutěže. V případě, že dojde k výměně nebo vrácení zboží, ale hodnota celkové objednávky neklesne pod registrační limit, kupující i nadále v soutěži setrvá, a to o diamant dle výše zůstatkové hodnoty objednávky viz bod 3 písmeno C.

E.    Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou zaměstnancem pořadatele, jakož i osoby přímo či nepřímo spolupracující s pořadatelem na soutěži a rodinných příslušníků takových osob. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku.

F.    Účast v soutěži není zpoplatněna.

G.    Ze soutěže budou dále vyloučeny ty osoby, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům této soutěže.

3.    Princip a základní podmínky soutěže

A.    Po dobu trvání soutěže se může do soutěže zapojit každá osoba splňující podmínky uvedené v předchozím bodě, která akceptuje pravidla soutěže a v době trvání soutěže uskuteční nákup zboží na internetovém obchodu www.protrenink.cz, který provozuje pořadatel. Registrace do soutěže je možná ze strany soutěžících až do 29. 2. 2020 do 23:59:59 hodin SEČ. Do dané lhůty je však třeba zaškrtnout zájem v soutěži a následně potvrdit a odeslat objednávku.

B.    Do soutěže bude zařazen pouze takový účastník, který při nákupu na internetovém obchodě aktivně „zaškrtne“ políčko „Chci soutěžit o diamant“. Označením této volby vyjadřuje účastník souhlas s účastí své osoby v soutěži, s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů za účelem uskutečnění soutěže a možnosti předání výhry výherci.

C.    Soutěžící, který uskuteční nákup v době trvání soutěže v hodnotě 1.500 Kč – 3.499 Kč vč. DPH bude zařazen do losování o diamant v hodnotě 5.500,-Kč vč. DPH. Soutěžící, který nakoupí v době trvání soutěže zboží v minimální hodnotě 3.500,-Kč vč. DPH,  bude zařazen do losování o diamant v hodnotě 8.500,-Kč vč. DPH.

D.    Účastník se může soutěže zúčastnit výše uvedeným způsobem opakovaně, případně zapojit se do soutěže o oba výherní diamanty, pokud uskuteční alespoň dva nákupy po dobu konání soutěže.

E.    Ze všech soutěžících vylosuje pořadatel dva výherce. Losování se uskuteční v týdnu od 23. 3. 2020.

F.    Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení splnění podmínek u jednotlivých soutěžících s těmito pravidly, a s tím související právo na vyloučení kteréhokoliv do soutěže přihlášeného účastníka z databáze účastníků soutěže v případě, že nebude splňovat podmínky této soutěže. Rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.  

4.    Výherci a výhry

A.    Do této soutěže vložil pořadatel jako výhru 2 diamanty
1.    Round brilliant, váha 0,15 Ct., barva J, čistota VS2 v hodnotě 5.500,-Kč vč. DPH
2.    Round brilliant, váha 0,28 Ct., barva G, čistota SI2 v hodnotě 8.500,-Kč vč. DPH

B.    Výherci bude výhra oznámena prostřednictvím emailu uvedeného u objednávky, kterou byl soutěžící zařazen do soutěže s výzvou, aby na email zareagoval pro domluvu ohledně termínu předání výhry. Výherce bude pořadatelem oznámen na webových stránkách internetového obchodu www.protrenink.cz a na profilu pořadatele na sociální síti Facebook. Výhra bude předána výherci osobně v termínu domluveném mezi pořadatelem a výhercem (výherci).

C.    V případě, že výherce vylosovaný v prvním slosování nezareaguje na výzvu k převzetí výhry do 1 týdne ode dne oznámení, uskuteční se losování znovu, do losování budou zařazeni všichni soutěžící, u kterých byly splněny podmínky soutěže.

D.    Pořadatel nenese odpovědnost za  technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, konkrétně za funkčnost Internetu, a dále v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat z důvodu na straně tohoto výherce. Výhra, kterou nelze doručit výherci z důvodů na jeho straně, propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Pořadatel dále nenese odpovědnost za přenos dat po internetu, a to z důvodu, že tento přenos není zabezpečen.

5.    Všeobecné podmínky soutěže

A.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla soutěže, případně soutěž předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, kdy bude plnění, které je předmětem výhry zcela či zčásti změněno. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty. S výjimkou finančního plnění, není žádné plnění, které je předmětem výhry směnitelné za hotovost. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována třetí osobou.

B.    Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.

C.    Zapojením do soutěže dle těchto pravidel schvaluje účastník soutěže tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

6.    GDPR a souhlas účastníka soutěže

A.    Pořadatel jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího dodaných pořadateli v souvislosti a pro doručení výhry, tj. údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu v ČR, e-mailová a korespondenční adresa za účelem prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, předání výhry a splnění daňových povinností pořadatele. Pořadatel považuje využití těchto údajů pro účely výše uvedené za svůj oprávněný zájem.  

B.    Zapojením do soutěže dle těchto pravidel účastník soutěže současně uděluje pořadateli souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i k užití v rámci svých PR aktivit v médiích, a to na dobu 2 (dvou) let.

C.    Zapojením do soutěže dle těchto pravidel účastník soutěže současně uděluje pořadateli souhlas s tím, že pořadatel smí bezúplatně využít jejich jméno a příjmení a pořídit a využít obrazové anebo audiovizuální záznamy týkající se výherců nebo jeho projevy osobní povahy (fotografie, video z předání) pro účely informování o hře a propagace pořadatele, a to na dobu 2 (dvou) let. Pořadatel považuje využití těchto údajů za svůj oprávněný zájem.

D.    Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas s tím, aby pořadatel k výše uvedeným osobním údajům účastníka přiřazoval i další účastníkovy osobní údaje, a dále aby tyto jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem zpracováním osobních údajů.

E.    Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě zpracování osobních údajů se souhlasem je účastník soutěže oprávněn udělený souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele, a dále má účastník (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání; (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis; (iv) právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely.

F.    Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

G.    Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

H.    Svá práva mohou výherci uplatnit u pořadatele na výše uvedené adrese sídla, příp. na emailové adrese: info@protrenink.cz.

Zveřejněno dne 31. 1. 2020.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace